ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

៤
៥

សិក្ខាសាលាផ្សិត

១
២
៣

មន្ទីរពិសោធន៍

实验室 ១
实验室 ២

សិក្ខាសាលាផ្សារភ្ជាប់កំដៅ

សិក្ខាសាលាផ្សារភ្ជាប់កំដៅ (3)
សិក្ខាសាលាផ្សារភ្ជាប់កំដៅ (2)
សិក្ខាសាលាផ្សារភ្ជាប់កំដៅ (4)
សិក្ខាសាលាផ្សារភ្ជាប់កំដៅ (5)
សិក្ខាសាលាផ្សារភ្ជាប់កំដៅ (1)

ឃ្លាំង

ឃ្លាំង (2)
ឃ្លាំង (3)

សិក្ខាសាលាវត្ថុធាតុដើម

សិក្ខាសាលាវត្ថុធាតុដើម (2)
សិក្ខាសាលាវត្ថុធាតុដើម (1)

សិក្ខាសាលាស្តីពីការបណ្តុះផ្សិត និងបណ្តុះសក់ (គ្មានធូលី)

 • សិក្ខាសាលា (2)
 • សិក្ខាសាលា (3)
 • សិក្ខាសាលា (4)
 • សិក្ខាសាលា (5)
 • សិក្ខាសាលា (6)
 • សិក្ខាសាលា (7)
 • សិក្ខាសាលា (8)
 • សិក្ខាសាលា (9)
 • សិក្ខាសាលា (10)
 • សិក្ខាសាលា (11)
 • សិក្ខាសាលា (12)
 • សិក្ខាសាលា (13)
 • សិក្ខាសាលា (14)
 • សិក្ខាសាលា (15)
 • សិក្ខាសាលា (16)
 • សិក្ខាសាលា (17)
 • សិក្ខាសាលា (18)
 • សិក្ខាសាលា (19)
 • សិក្ខាសាលា (20)
 • សិក្ខាសាលា (21)
 • សិក្ខាសាលា (22)
 • សិក្ខាសាលា (23)
 • សិក្ខាសាលា (24)
 • សិក្ខាសាលា (25)
 • សិក្ខាសាលា (26)
 • សិក្ខាសាលា (27)
 • សិក្ខាសាលា (28)
 • សិក្ខាសាលា (29)
 • សិក្ខាសាលា (30)
 • សិក្ខាសាលា (31)
 • សិក្ខាសាលា (32)
 • សិក្ខាសាលា (33)
 • សិក្ខាសាលា (34)
 • សិក្ខាសាលា (35)
 • សិក្ខាសាលា (36)
 • សិក្ខាសាលា (37)
 • សិក្ខាសាលា (1)

គំនូរលម្អិតសិក្ខាសាលា

 • បន្ទប់ទឹកផ្កាឈូក

  បន្ទប់ទឹកផ្កាឈូក

 • វត្ថុធាតុដើម

  វត្ថុធាតុដើម

 • ការចាក់ថ្នាំ

  ការចាក់ថ្នាំ

 • តុកកែ

  តុកកែ

 • មុនពេលបិទភ្ជាប់កំដៅ

  មុនពេលបិទភ្ជាប់កំដៅ

 • ដំណើរការបិទភ្ជាប់កំដៅកាតក្រដាស

  ដំណើរការបិទភ្ជាប់កំដៅកាតក្រដាស

 • ផលិតផលសម្រេច

  ផលិតផលសម្រេច